1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing behoudens wijziging welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. In ieder geval genieten onze verkoopsvoorwaarden voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper.
2. Alle offerten zijn vrijblijvend. De geldigheidsduur overschrijdt in geen geval 8 dagen.
3. Iedere bestelling dient schriftelijk door ons bevestigd te zijn vooraleer ons te kunnen binden. Eenmaal de bestelling door ons aanvaard is, kan zij door de klant niet meer gewijzigd of geannuleerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming .
4. De karakteristieken van staalband zijn deze die gewaarborgd worden door de staalleverancier met de gebruikelijke toleranties. Voor wat betreft de toleranties op de koudgewalste profielen wordt verwezen naar de technische specificaties samengesteld door de Europese Commissie voor koudgewalste profielen. Meer bepaald wordt een tolerantie van +/- 10 % toegestaan op het gewicht. Andere specificaties dienen schriftelijk overeengekomen te worden.
5. De levertijden worden bij benadering opgegeven. Een vertraging op de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot annulatie van de bestelling door de koper. Onregelmatige toelevering van het voormateriaal, abnormale productie of belemmering van vervoer laat ons toe de bestelling éénzijdig te annuleren of haar te vertragen, zonder schadevergoeding aan de koper.
6. Alle goederen worden verkocht, afgehaald en aangenomen in onze werkhuizen te Kachtem. Zij reizen op risico van de bestemmeling, zelfs indien het vervoer door ons georganiseerd wordt.
7. Om geldig te zijn dient enige klacht ons gedetailleerd binnen de vijf werkdagen na levering per aangetekend schrijven te worden gemeld. Zichtbare gebreken aan goederen of uitgevoerde werken moeten onmiddellijk per aangetekende post worden gemeld. Ingebruikname of doorgebruiken van geleverde producten of werken brengt aanvaarding van eventuele gebreken met zich mee. De minnelijke of gerechtelijke aanvaarding of vaststelling van een klacht of aansprakelijkheid kan slechts de terugname of de vervanging van de geleverde goederen tot gevolg hebben. Mocht de aansprakelijkheid van DECOUTERE PROFIELEN in het gedrang komen, is zij dus niet contractueel en niet extracontractueel aansprakelijk voor enige indirecte schade zoals bijvoorbeeld gederfde winst, bijkomende personeelskosten of enige betwisting van de klant met een derde.
8. Wij behouden ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de factuur. Wanneer de kredietwaardigheid in gedrang komt , behouden wij het recht om de levering stop te zetten. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop van
het materiaal. De niet betaling van zelfs één enkele schuld op de vervaldag maakt alle andere schulden onmiddellijk opeisbaar.
9. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Kachtem, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien wij op de klant wissels zouden trekken, of door bank en andere instellingen zouden laten innen.
10. De gefactureerde bedragen brengen van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, intrest op van 12% per jaar vanaf de datum van de factuur. Bij nietbetaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag, is er rechtswege en zonder ingebrekestelling, door de klant een forfaitaire vergoeding van 15% van de niet-betaalde bedragen
verschuldigd met een minimum van 125 euro boven alle intresten en welkdanige kosten.
11. Iedere eenzijdige annulering door de klant van een door DECOUTERE PROFIELEN aanvaarde bestelling, verplicht de klant tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten titel van winstderving gelijk aan 25% van de offerte- of factuurprijs van de goederen of het project onder voorbehoud van verantwoorde meeruitgaven.
12. Bij gerechtelijke inning of betwisting zijn alleen de rechtbanken te Kortrijk bevoegd, zelfs indien er wissels werden geaccepteerd.
13. Alleen het Belgisch Recht is van toepassing .

Algemene voorwaarden

Voorraad

Permanente voorraad gecertificeerd staal van verschillende diktes en sterktes.

Algemene voorwaarden

Maatwerk

Oplossingen op maat van uw bedrijfsactiviteiten.

Algemene voorwaarden

Afwerking

Kwaliteitsvolle profielen, bewerkt met de grootste precisie.

Algemene voorwaarden

Levering

Tijdige en correcte levering dankzij strikte productieschema’s.